PROGRAMI MASTER

Biznes Ndërkombëtar

Sot bota e biznesit gjendet në udhëkryq: a është nisur bota drejt integrimit më të gjerë nëpërmjet procesit të globalizimit apo janë këto vetëm fillimet e kthimit drejt një lokalizimi të zgjeruar? Sidoqoftë bizneset injorojnë trendet në  mjedise, në dëm të tyre. Një vlerësim, që çon në një kuptim të thellë, të çështjeve që janë mbi kufijtë shtetëror, është duke u shndërruar një aset i vlefshëm intelektual në të gjitha tipat e bizneseve. Qofshin firma të mëdha ndërkombëtare apo firma familjare. Aftësia për të qenë të shkathët në mjedise të ndryshme biznesi, të jesh në gjendje për të parashikuar përçarje në të ardhmen në praktika biznesi, ndryshimi i shpejtë i drejtimit tashmë njihen si baza për të tejkaluar kundërshtarët në një fushëbetejë ndërkombëtare gjithmonë në rritje. Është njohja e këtyre çështjeve që ky kurs mundohet të:

•    Mundësojë studentëve që të marrin dhe zhvillojnë njohuri teorike dhe aftësi praktike që do ti pajisë ata për të ndjekur karrierë në mjedisin e biznesit ndërkombëtar.

•    Zhvillojë në studentë një kuptim të detyrimit kulturor nda aktiviteteve dhe menaxhimit biznesor, si dhe t’i angazhojë ata në çështje kryesore të negocimit ndërkombëtar.

•    Zhvillojë një kuptim të strategjisë së biznesit ndërkombëtar.

•    Mundësojë studentët që të vlerësojnë implikimet e mjediseve të ndryshme ekonomike, politike dhe shoqërore në biznesin ndërkombëtar.

Llojllojshmëria e të punësuarve, klientëve dhe konkurrentëve, shfaqja e ekonomive kombëtare dhe sfida e integrimit rajonal trajtohen nga një kornize referencash shumë-disiplinore. Studentët në nivelin MA janë të ekspozuar ndaj pasigurive dhe kundërshtimeve të mëdha që dominojnë bazën akademike të njohurisë dhe inkurajohen që të diskutojnë përvojën dhe t’i sfidojnë ato në aspekt të realitetit të tyre. Kursi gjitonë ka pasur një përzierje eklektike të kombësive që qon te një përvojë të pasur të zbulimit dhe krahasimit të sjelljeve në biznes.