Parlamenti Studentor i Kolegjit ILIRIA

Parlamenti Studentor i Kolegjit ILIRIA është një organizatë e pavarur studentore. Funksionimi i organizatës rregullohet me Statutin e Parlamentit Studentor të kolegjit. Organizimi dhe përbërja e tij ndjekin Udhëzimet e Unionit Studentor të Kosovës. Qëllimi kryesor i organizatës është të promovojë rritjen akademike dhe personale të studentëve, të transmetojë mendimin e studentëve në organet drejtuese të Kolegjit ILIRIA, të promovojë pjesëmarrjen e studentëve në aktivitete akademike, hulumtuese dhe sociale. Parlamenti Studentor në bashkëpunim me Shërbimin e Mbështetjes së Studentëve përkrah Klubet Studentore.

Parlamenti Studentor i Kolegjit ILIRIA është një organ përfaqësues i bazuar në procedurën zgjedhore. Organizimi i saj përfshin strukturat e mëposhtme: Presidenti i Parlamentit Studentor, Këshilli Studentor, Asambleja Studentore, Përfaqësuesi i Departamentit, Përfaqësuesi i Gjeneratës. Studentët përmes procedurës së votimit demokratik zgjedhin tre Përfaqësues të Gjeneratës. Përfaqësuesit e departamentit propozohen nga përfaqësuesit e gjeneratës. Këshilli Studentor përbëhet nga të gjithë përfaqësuesit e departamenteve. Asambleja Studentore përfshin të gjithë përfaqësuesit e gjeneratës. Presidenti i Parlamentit Studentor zgjidhet përmes një procesi zgjedhor konkurrues demokratik. Përfaqësuesit e Parlamentit Studentor përfaqësohen në Kolegj në organet e mëposhtme: Këshilli Drejtues, Senati, Këshilli i Menaxhimit të Cilësisë, Këshilli i Etikës, Këshillat e Fakulteteve dhe Grupet e tjera të Punës.