Këshilli i Etikës

Këshilli i Etikës është përgjegjës për zbatimin dhe promovimin e kodit përgjegjës etik të sjelljes dhe politikave të diversitetit midis stafit dhe studentëve në mësimdhënie, hulumtim, mësim dhe menaxhim. Organi është i përbërë nga shtatë anëtarë – dy anëtarë propozohen nga Organi Drejtues, dy anëtarë të propozuar nga Senati, dy anëtarë propozohen nga Rektori dhe një anëtar nga Unioni Studentor. Këshilli i Etikës është përgjegjës për të trajtuar ankesat kundër stafit akademik, stafit administrativ dhe studentëve.

Mësimdhënësit, bashkëpunëtorët, stafi dhe studientët janë të detyruar të zbatojnë dispozitat e Kodit të Etikës Profesionale dhe Sjelljes në Kolegjin Iliria. Parimet themelore etike të Kodit janë liria e mendimit dhe e të shprehurit, kolegjialiteti, integriteti, gëzimi dhe respektimi i të drejtave, respektimi i integritetit dhe dinjitetit të personit, autonomia e punës shkencore dhe mësimdhënëse, barazia dhe drejtësia, ndershmëria akademike, profesionalizmi, paanshmëria , ndalimi i diskriminimit dhe ngacmimit. Anëtarët e komunitetit akademik janë të detyruar të kryejnë detyrimet e tyre ndaj studentëve, kolegëve dhe punonjësve në mënyrë profesionale dhe në përputhje me parimet e objektivitetit, paanshmërisë dhe respektit të ndërsjellë. Në rastet e shkeljes së Kodit të Etikës dhe Sjelljes, Dekani mund të fillojë procedurë përpara Nën-komisionit të Etikës të Fakultetit. Vendimet e marra në procesin e zbatimit të Kodit funksionojnë brenda autoritetit të tyre dhe mund të jenë baza për vendimin në përputhje me Kodin e Etikës Iliria. Stafi mund të apelojë vendimet e Nën-komisionit të Fakultetit të Etikës përpara Këshillit të Etikës Iliria i cili është autoriteti më i lartë për adresimin e shkeljeve të mundshme të Kodit të Etikës.

Ekzistojnë politika, procedura të qarta dhe njësi strukturore përkatëse për të siguruar ruajtjen e parimeve etike gjatë hulumtimit brenda Kolegjit ILIRIA. Stafi akademik është i detyruar të kryejë hulumtimet e tyre në përputhje me të gjitha detyrimet ligjore, etike dhe kontraktuale. Hulumtimi duhet të publikohet në një formë të disponueshme për publikun, përjashtime vetëm me miratimin e dekanëve. Konsideratat e tilla përfshijnë nevojën për të respektuar çdo detyrim kontraktual, konfidencialitet ose privatësisë të hyrë në lidhje me hulumtimin ose nevojën për të siguruar mbrojtjen e çdo pronë intelektuale që del nga studimi. Personeli kërkohet të jetë në përputhje me Politikën e Pronësisë Intelektuale të Institutit. ILIRIA zhvillon një kontroll për plagjiaturë për Temën e Bachelor dhe Master, si dhe artikujt e paraqitur në konferencën ndërkombëtare ILIRIA. Për më tepër, proceset e rishikimit përpara botimit të punimeve janë të obliguar për të shmangur favorizimet dhe paragjykimet e mundshme. Në rast të plagjiaturës së dyshuar, punimi nuk pranohet të botohet si në procedurat e librit ashtu edhe në revistën ILIRIA International Revieë. Ky punim dhe çfarëdo punimi tjetër nga të njëjtët autorë nuk mund të botohen më në platformat e përmendura. Për më tepër, nëse studenti paraqet një punim, një punim semestral ose një punim shtëpiak, i cili nuk e kalon kontrollin për plagjiaturë, studenti është subjekt për të siguruar mbrojtjen e tij / saj pranë komitetit etik të departamentit. Studenti ka të drejtë të ankohet në komitetin etik institucional.

Sjellja e Studentit dhe Etika

Sjellja e keqe dhe etika e studentëve rregullohet nga Kodi i Etikës Iliria dhe Kodi i Sjelljes së Studentëve. Institucioni ka krijuar Komisionin e Etikës dhe Nën-komisionet e Fakulteteve për të zbatuar dhe promovuar Kodin e Etikës. Sjellja e keqe e studentëve përcaktohet si ndërhyrje e pahijshme në funksionimin e duhur të veprimtarive të institucionit. Kodi përcakton një numër të rasteve të sjelljeve të gabuara të cilat përfshihen gjithashtu në Doracakun e Studentëve: prishje e veprimtarive akademike dhe administrative të institucionit, pengim i studentëve dhe stafit të tjerë, përdorimi i sjelljeve të dhunshme dhe fyese, mashtrimi dhe pandershmëria në lidhje me stafin mësimdhënies, veprimet që mund të shkaktojnë dëmtim ose dëmtojnë sigurinë e ambienteve të Kolegjit, ngacmime seksuale, fetare ose racore dhe bullizmi. Shkeljet e standardeve të integritetit akademik janë trajtuar gjithashtu si pjesë e politikës.  Shkelje të tilla nga studenti konsiderohen se pengojnë mësimin dhe zhvillimin dhe komprometojnë parimin e drejtësisë në procedurën e notimit.  Nën-komisionet e Fakultetit të Etikës janë përgjegjës për të promovuar dhe zgjidhur çështjet e shkeljeve të integritetit akademik të studentëve, përfshirë plagjiaturën, dorëzimin e kopjuar, mashtrimin në provime dhe citimet e rreme.

Institucioni zbaton një procedurë disiplinore të drejtë dhe të barabartë. Procedura thirret kur një student dyshohet se ka vepruar në kundërshtim me Kodin e Etikës.  Procedura disiplinore ka për qëllim të sigurojë një zgjidhje efikase të çështjeve me qëllim të shmangies së vonesave duke respektuar plotësisht drejtësinë dhe veçantitë e secilit rast.  Masat disiplinore që merren nga Nën-komisioni i Etikës përfshijnë shkelje të vogla, shkelje të mëdha dhe shkelje të rënda.  Fakultetet rezervojnë të drejtën të pezullojnë një student të dyshuar për shkelje etike ndërsa procesi i rishikimit vazhdon.  Nën-komisioni i Etikës dhe Procedura Standarde e Operimit sigurojnë që të drejtat e studentëve të respektohen plotësisht duke përfshirë të drejtën për të marrë pjesë në seancë, të drejtën për t’u përfaqësuar, të drejtën për të dëgjuar dhe rishikuar provat, të drejtën për marrje në pyetje të tërthortë dhe prezantuar vet dëshmi kundër vepruese. Vendimet e Nën-Komisionit në nivelin e Fakultetit mund të përfshijnë disa masa korrigjimi përfshirë qortim, pezullim nga studimet dhe përjashtim nga programi i studimit. Të gjitha vendimet nga secila palë mund të kundërshtohen në shkallë të dytë – Këshilli i Etikës Iliria.

Vendimet e shkallës së dytë janë përfundimtare.