KËSHILLI I CILËSISË I Kolegjit ILIRIA

Këshilli i Cilësisë është përgjegjës për rishikimin dhe raportimin e cilësisë mbi mësimdhënien, mësimin dhe shërbimet mbështetëse.

Këshilli i Cilësisë është kompetent për:

 • Hartimin dhe propozimin e Strategjisë për Sigurimin e Cilësisë
 • Zbatimi i Politikës për Sigurimin e Cilësisë 
 • Të propozojë Procedurat Standarde të Operimit për Menaxhimin e Cilësisë
 • Propozon strukturat dhe udhëzimet për Menaxhimin e Cilësisë
 • Krijimi dhe hartimi i politikave dhe proceseve institucionale të sigurimit të cilësisë
 • Krijimi dhe hartimi i politikave dhe proceseve të sigurimit të cilësisë  të programit
 • Krijimi dhe hartimi i proceseve të mësimit dhe vlerësimit të përqendruara në student
 • Krijimi dhe hartimi i politikave dhe proceseve të sigurimit të cilësisë për pranim të studentëve, përparimin dhe arritjet
 • Krijimi dhe hartimi i politikave dhe proceseve të sigurimit të cilësisë për përzgjedhjen, vlerësimin, avancimin dhe zhvillimin e stafit
 • Krijimi dhe hartimi i politikave dhe proceseve të sigurimit të cilësisë për shërbimet e të mësuarit dhe mbështetjes së studentëve
 • Krijimi dhe hartimi i politikave dhe proceseve të sigurimit të cilësisë për menaxhimin e informacionit të studentëve
 • Krijimi dhe hartimi i politikave dhe proceseve të sigurimit të cilësisë për menaxhimin e hisedarëve
 • Emërimi i Zyrtarit për Sigurimin e Cilësisë për të mbështetur Këshillin e Cilësisë në administrimin e proceseve të garantimit të cilësisë

Këshilli i Cilësisë përbëhet nga (5) anëtarë të emëruar si në vijim:

 • një anëtar propozohet nga Senati 
 • dy anëtarë propozohen nga Këshilli Drejtues
 • një anëtar propozohet nga Rektori
 • një anëtar propozohet nga Unioni i Studentëve
 

Këshilli i Cilësisë është përgjegjës para Këshillit Drejtues

Këshilli i Cilësisë i raporton Senatit për çështjet që kanë të bëjnë me mësimdhënien, mësimin dhe vlerësimin. Këshilli i Cilësisë i raporton Rektorit për çështjet që lidhen me burimet e të mësuarit

Play Video