Alumni

Misioni i Shoqatës së Alumni është pasurimi i jetës së alumni, përfshirja e tyre në komunitetin e ILIRIA-s dhe e ardhmja, dhe mbështetja e interesit dhe përfshirjes së tyre aktive në një sistem të arsimimit gjatë gjithë jetës.

 

 

VLERAT THEMELORE E SHOQATËS ALUMNI TË ILIRIA 

 1. Avokimi: Ne përpiqemi të përmirësojmë cilësinë dhe qëndrimin e Iliria. Ne inkurajojmë shërbimin vullnetar dhe mbështetjen financiare të ILIRIA. 
 2. Komuniteti: Ne angazhohemi me fakultetin e ILIRIA, stafin, studentët dhe miqtë për të krijuar dhe promovuar marrëdhëniet në komunitetin e ILIRIA dhe për të ndërtuar lidhje me komunitetin në përgjithësi. 
 3. Arsimi: Ne besojmë në mësimin gjatë jetës dhe mbështesim misionin e ILIRIA për të siguruar mundësi të mësimit për të rriturit të cilët kërkojnë të rriten dhe të realizojnë potencialin e tyre. Ne jemi të përkushtuar për përkrahjen dhe zhvillimin e studentëve dhe për ndërmarrjen e të mësuarit individual. 
 4. Diversiteti: Ne vlerësojmë dhe mbështesim diversitetin në mesin e përbërësve të ILIRIA. 
 5. Inovacioni: Ne jemi të përkushtuar në kërkimin e ILIRIA për përsosmëri në skaj dhe kërkojmë të promovojmë cilësi në përpjekjet tona arsimore. Ne përpiqemi të identifikojmë dhe të krijojmë mundësi të reja për rritje dhe kuptim brenda komunitetit të ILIRIA. 

 


SYNIMET 

 1. Të promovojë parimet e Iliria në mesin e alumni, në kuadër të komunitetit ILIRIA, dhe në komunitetin më të madh. 
 2. Të promovojë pjesëmarrjen e alumnive në një sistem arsimimi dhe zhvillimi profesional. 
 3. Të promovojë qëllimet dhe interesat profesionale të anëtarëve të shoqatës. 
 4. Të ndërtojmë marrëdhënie të dobishme reciproke ndërmjet alumnive të Iliria dhe administratës së saj, fakulteteve dhe studentëve. 

 


QEVERISJA

PJESA 1. KËSHILLI I ALUMNI – Shoqata e Alumnit do të ketë një Këshill të Alumnit si organ udhëheqës, i cili punon në bashkëpunim me Drejtorin e Çështjeve të Alumnit, dhe që vepron në kuadër të autoritetit të Presidentit dhe Bordit të Drejtorëve të Iliria-së. Këshilli përbëhet nga jo më pak se 8 anëtarë dhe jo më shumë se 12 anëtarë.

 

PJESA 2. MANDATI I ANËTARËVE të Këshillit do të jetë për një periudhë prej dy vjetësh. Një anëtar i Këshillit mund të shërbejë deri në tre mandate të njëpasnjëshme. Gjysma e Këshillit zgjidhet çdo vit.

 

PJESA 3. NOMINIMET e Anëtarëve të Këshillit të zgjidhen me nominime nga anëtarësia e Shoqatës, dhe miratohen nga anëtarësia në mbledhjen vjetore.

 

PJESA 4. ZYRTARËT e Këshillit të Alumni e zgjedhin Kryesuesin dhe Sekretarin për të shërbyer për një periudhë prej një viti. Një zyrtarë mund të pason vetveten.

 

 

DETYRAT E KËSHILLIT ALUMNI 

 1. Koordinon aktivitetet e Shoqatës Alumni. 
 2. Caktimi i komisioneve të tilla sipas nevojës për kryerjen e misionit të Shoqatës Alumni. 
 3. Plani dhe koordinimi i programit të anëtarësimit të Shoqatës Alumni. 
 4. Plani dhe koordinimi i programit të beneficioneve të Shoqatës Alumni. 
 5. Zgjedh Kryesuesin për të mbikëqyrur biznesin e Shoqatës së Alumnit, duke punuar ngushtë me Drejtorin e Çështjeve të Alumni. 
 6. Zgjedh një sekretar për të mbajtur një procesverbal të saktë të takimeve të shoqatës të alumni. 
 7. Anëtarët e Këshillit të Alumni pritet t’i respektojnë dhe t’i zbatojnë të gjitha politikat dhe procedurat e aplikueshme të identifikuara me shkrimin të Iliria-së.