Revista shkencore ndërkombëtare

Kjo revistë është një produkt i Kolegjit ILIRIA, i vendosur si instrument në rrugën e afirmimit të dijes dhe të shkencës, që ky institucion arsimor me punën serioze dhe të përgjegjshme po arrin shkallë të lartë të edukimit shkencor dhe aktualisht e zë vendin e duhur në kuadër të elitës së universiteteve në Evropë dhe SHBA.

Kjo revistë, tanimë jo ekzistente në emrin origjinal të saj si rezultat i avancimit në arenën ndërkombëtare, me specifikat që ka, merr kuptimin e një reviste të karakterit ndërkombëtarë. Në këtë revistë, njerëzve të shkencës nga vende të ndryshme të botës u është mundësuar për disa vite,  që në gjuhën e tyre të botojnë punimet e tyre shkencore. Me këtë qasje kjo revistë krijoi unikalitetin e saj. Kjo qasje, pos tjerash, ka bërë të mundur që Revista Ndërkombëtare “ILIRIA” të bëhet rrjedhimisht, pjesë e bibliotekave të shumë universiteteve dhe institucioneve shkencore të njohura në botë.

Revista shkencore ndërkombëtare “ILIRIA”, nën emrin dhe strukturën e saj origjinale,  botohet që nga viti 2007, dy herë në vjet. 

Punimet e prezantuara brenda kësaj reviste janë të karakterit multi disiplinor dhe nga ekspertë, profesorë, shkencëtarë nga rajoni, vendi dhe bota të cilat do të prezantohen si më poshtë:

2018 / 1

2017 / 1

2017 / 2

2016 / 1

2016 / 2

2015 / 1

2015 / 2

2014 / 1

 

2014/2

2013 / 1

 

2013 / 2

1. Revista Shkencore Ndërkombëtare “ILIRIA”, Numri 1 (2007)

Autori/Autorët                                   Titulli i Punimit Shkencor

Dr. Mixhait Reçi                                 Një botim i ri në shkencë;
Akademik Pajazit Nushi                     Mendimi psikanalitik, shkencat sociale e humane dhe arti;
Zejnullah Gruda, PhD                         The issue of responsibility for war crimes and crimes against humanit- a contribution for the establishment of common trues and cooperation;
Dr. Fred Hullerum  & Dr. Bernhard Fritzen    Über die notwendigkeit der lösung der serbischen verfassungskrise;
Dr. Vesel Latifi                                   Zbulimi dhe luftimi i korrupsionit;
Dr. Nuri Bashota                                 Ekonomia e tregut – detyrë prioritare në dokumentin “Standardet për Kosovën”;
Dr. Riza Smaka                                   Kontrata për shitblerjen ndërkombëtare të mallrave sipas CIZG – t;
Dr. Skender Berisha                            Globalizmi – proces i pashmangshëm;
Moshe Landsman PhD                        Happiness, children with special needs, their parents and caretakers;
Dr. Mujë Gjonbalaj                             Rëndësia e tregut të punës dhe politikat e punësimit në Kosovë;
Dr. Muhamet Kelmendi                       Kombi dhe vetëvendosja kombëtare;
Dr. Enver Hasani                                Mbyllja e procesit të trashëgimit të ish – Jugosllavisë dhe pasojat e tij për Kosovën;
Dr. Nerxhivane Dauti                         Disa çështje me rëndësi lidhur me karakteristikat dhe teknikën juridiket të lidhjes së kontratave formularë;
Dr. Hava Bujupaj – Ismajli                 Sindikata, korporatat ndërkombëtare dhe negociatat kolektive;
Dr. Agur Sokoli                                  Vendimet dhe përfundimet në procedurën administrative;
Dr. Hamdi Podvorica                          Birësim në rregullativën e re ligjore;
Dr. Rexhep Gashi                               Pozita e kryerësve të veprave penale sipas rregullores nr. 2004/34 “mbi procedurën penale ku përfshihen kryerës me çrregullime mendore”;
Dr. Knut Midgaard                             Om kjennetegn ved og betingelser for legitimt, rettferdig og godt politik styre;
Dr. Fejzulla Berisha                            Shteti i së drejtës – vlera më e lartë e demokracisë;
Dr. Veton Vula                                   Kriminaliteti kompjuterik si formë e re e fenomenologjisë kriminale;
Dr. Shpresa Hoxha                              The contribution of William Martin Leake in the field of the Shqipërin studies;
Dr. Halil Kukaj                                   Zonat e lira si mundësi për tërheqjen  e investimeve të huaja në Kosovë;
Dr. Petrit Pollozhani                           Strategjia e zhvillimit të sektorëve ekonomik në Republikën e Maqedonisë për inkuadrimin e saj në proceset integruese botërore;
Dr. Myrvete Badivuku – Pantina        Marrëveshjet e tregtisë së lirë në mes të Kosovës dhe vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor;
Dr. Ramiz Livoreka                            Argumentet relevante për vazhdimin dhe përshpejtimin e procesit të privatizimit të ekonomisë së Kosovës;
Dr. Mustafë Blakaj                             Potenciali natyror për prodhimin e energjisë elektrike në Kosovë.

2. Revista Shkencore Ndërkombëtare “ILIRIA”, Numri 2 (2008)

Autori/Autorët                                   Titulli i Punimit Shkencor

Dr. Nuri Bashota                                 Procesi i transformimit të pronës shoqërore në Kosovë dhe sfidat e saj;
Dr. Kurtesh Salihu                              Kosova ishte njësi konstituive e ish – Federatës Jugosllave dhe pavarësia e saj e ligjshme;
Lisen Bashkurti                                   Negociatat në sistemin e Versajës;
Dr. Riza Smaka                                   Zgjidhja e kontesteve në transaksionet juridike – biznesore;
Dr. Drita Kruja                                    A comparative analysis of student learning styles in hospitality and tourism managment;
Dr. Anastas Angjeli                            “Aleanca globale antikrizë” dhe Shqipëria;
Dr. Bekim Baliqi                                 Teoritë për identitetin kombëtar dhe shtetëror;
Dr. Nerxhivane Dauti                         Liria e kontraktimit;
Dr. Myrvete Badivuku – Pantina        Këmbimi tregtar i Kosovës me vendet e rajonit dhe të Bashkimit  Evropian;
Dr. Minevere morina – Rashiti            Empirizmi sociologjik dhe faktet indikative të fenomenit gjenocidal sllav ndaj shqiptarëve;
Dr. Ercan Gundogan                           J. J. Roussea and the theory of the gjeneral will: An introduction;
Dr. Avdullah Robaj                            Përpjekjet e Kosovës për ndërtimin e shtetit ligjor;
Dr. Azem Hajdari                               Disa nga sukseset dhe dështimet e misionit të OKB – së (UNMIK –ut) në Kosovë në menaxhimin e sistemit të drejtësisë penale;
Dr. N. Muhaxheri, F. Mekuli              Veçoritë fundamentale të kushteve në të cilat janë zhvilluar ecuritë bashkëkohore turistike në botën ligjore;
Lenka Brown                                      EU enlargment and its impacts on EU struktural policy implementation after the year 2013;
Ambasador Bashkim Rama                Aspekti demografik dhe gjeopolitik i shqiptarëve, në Ballkan dhe sfidat e diplomacisë;
Dr. Zeqir Demi                                    Education System in Kosova 1980 – 1990 (Analytical View);
Mr. Islam Qerimi                                 Institutet e gjakmarrjes dhe hakmarrjes te shqiptarët.

3. Revista Shkencore Ndërkombëtare “ILIRIA”, Numri 3 (2009)

Autori/Autorët                                   Titulli i Punimit Shkencor

Dr. Sc. Nuri Bashota                           Koncepcioni dhe strategjia e zhvillimit afatgjatë;
Dr. Sc. Riza Smaka                             Diskurs për origjinën e dy kolosëve të lashtësisë, Aristotelit dhe Lekës së Madh;
Dr. Sc. Qemal Buçinca                       Autoriteti, stilet e udhëheqjes dhe kultura e menaxhimit me sistemet organizative të vendit;
Dr. Sc. Shpresa Hoxha                        Uilljëm Martin Liku mbi shtrirjen e shqiptarëve në Greqinë e sotme;
Dr. Sc. Gjon Boriçi                             Kongresi i Vjenës;
Dr. Sc. Esmeralda Uruçi,
MBA Albana Boriçi – Begani                        Globalizmi dhe ekonomia botërore;
Dr. Sc. Mazllum Baraliu                     Demonstratat e vitit 1968 dhe dënimet e shqiptarëve me burg politik deri më 1981;
Nicholas M. Zacchea, PHD                National audit offices and accountability,transparency, and oversight: Essential elements of good governance;
Mr. Sc. Arbëresha Raça – Shala         Femra dhe vepra penale e keqtrajtimit dhe braktisjes së fëmijës;
Mr. Sc. Kadri Kryeziu                        Zgjedhjet presidenciale në SHBA dhe perspektiva e marrëdhënieve SHBA në Kosovë;
Mr. Sc. Alketa Vangjeli                      Liberalizimi tregtar dhe rritja ekonomike: Rasti i Shqipërisë;
Mr. Sc. Feti Limani                             Metodat përgatitore taktike dhe teknike të zbulimit të veprave penale kundër sigurisë së trafikut publik;
Mr. Sc. Sadri Rexhepi                         Onomastika Mesjetare Arbane në Arealin e Dardanisë;
Mr. Sc. Agim Kurmehaj                      Përgjegjësia penale dhe disiplinore e pjesëtarëve të policisë së Kosovës sipas legjislacionit në fuqi;
Mr. Sc. Qamil Gjyrezi                         Psikoterapia dhe terapia e artit;
Mr. Sc. Venet Shala                            Strategjia e menaxhimit të bizneseve të vogla dhe të mesme sfida kryesore për zhvillimin ekonomik të Kosovës 169;
Dr. Sc. Sylë Tahirsylaj,
Mr. Sc. Agim Asllani                          Bioklima dhe vlerësuesit bioklimatik në Republikën e Kosovës;
Dr. Sc. Nebi Dervishi                          Etnogjeneza e torbeshëve;
Dr. Sc. Berim Ramosaj                       Zhvillimi dhe perspektiva e menaxhimit në bizneset kosovare;
Dr. Sc. Skënder Ahmeti,
Dr. Sc. Ymer Havolli                          Rrjedhat tregtare (MTL-të) dhe ndikimi në zhvillimin e NVM-ve;
Mr. Sc. Sadri Ramabaja                      Metamorfoza e gjeopolitikës.

4. Revista Shkencore Ndërkombëtare “ILIRIA”, Numri 4 (2010)

Autori/Autorët                                   Titulli i Punimit Shkencor

Dr. Ilir Kaduku                                   Zgjedhja e politikës fiskale në Shqipëri;
Dr. Nuri Bashota                                 Zhvillimi ekonomik i Kosovës dje sot dhe në perspektivë;
Dr. Zeki Bejtullahu                             Rendet dhe renditjet;
Dr. Sinan Ademaj                               Aspektet makroekonomike të transformimit dhe privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë;
Dr. Nail Reshidi
Mr. Vjosa Mullatahiri                          Menaxhimi i marketingut në sektorin e përpunimit të drurit në Kosovë;
Dr. Nexhat Muhaxheri;
Mr. Fëllanza Mekuli                            Konteksti zhvillimor i monitorimit të rrezikut;
Dr. Ilir Kaduku                                   Historiku i politikës ekonomike të sigurimeve në Shqipëri;
Mr. Albana Gazija                               Roli i kënaqësisë së punëtorëve në punë në reduktimin e abstenizimit dhe fluktuimit;
Mr. Arta Selmanmusa                         Roli i komunikimit të menaxherëve në suksesin e ndërmarrjeve;
Mr. Shkëlzen Bashota                         Roli i popullsisë në zhvillimin ekonomik të Republikës së Kosovës;
Dr. Avdullah Robaj                            Vendime të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë;
Dr. Kadri Bicaj                                   Aspektet kriminologjike dhe juridike mbi narkotikët;
Mr. Kadri Kryeziu                              Pluripartizmi dhe demokratizimi;
Mr. Bardhok Bashota                         Supernacionalizimi – Teoria dhe praktika;
Dr. Bakir Kelmendi;
Mr. Dëfrime Berisha;
Dr. Ismajl Cacaj                                  Hulumtimi i disa parametrave të varieteteve të grurit dimëror nga vendet e rajonit të kultivuar në kushtet arkeologjike të Kosovës;
Mr. Dëfrime Berisha;
Dr. Bakir Kelmendi                            Hulumtimi i disa kulturave të Holandës në kushtet arkeologjike të Kosovës.