Zyra për studime Master

Zyra për Studime Master është zyrë qendrore administrative e Kolegjit ILIRIA që merret me çështje të studimeve Master.

Ajo është përgjegjëse për organizimin, menaxhimin dhe mbikëqyrjen e sigurimit të cilësisë së programeve.

Zyra për Studime Master pranë Kolegjit ILIRIA:

• Është në bashkëpunim permanent me stafin akademik dhe administrativ;

• Ofron mbështetje për të gjithë studentët dhe stafin e involvuar në këto studime; 

Stafi i zyrës mirëpret të gjitha mundësitë për diskutim dhe shkëmbim idesh në lidhje me proceset administrative dhe akademike me studentët aktual, studentët e ardhshëm dhe stafin e angazhuar. Qëllimi i Zyrës për Studime Master është:

• “Të bëj një eksperiencë hulumtuese të kënaqshme dhe inelektualisht stimuluese për të gjithë që angazhohen në këtë drejtim;

• “Studentëve t’ju ofroj mundësi që të zhvillojnë aftësi dhe njohuri sepse vetëm në këtë mënyrë ata do të jenë në gjendje të japin kontributin e tyre origjinal për mirëqenien e këtij regjioni. Rekomandimi i Zyrës për të gjithë të interesuarit është që para se të vazhdojnë studimet duhet dhënë përgjigje në pyetjen:

Zyra për Studime Master është zyrë qendrore administrative e Kolegjit ILIRIA që merret me çështje të studimeve Master.

Ajo është përgjegjëse për organizimin, menaxhimin dhe mbikëqyrjen e sigurimit të cilësisë së programeve.

Zyra për Studime Master pranë Kolegjit ILIRIA:

• Është në bashkëpunim permanent me stafin akademik dhe administrativ;

• Ofron mbështetje për të gjithë studentët dhe stafin e involvuar në këto studime; 

Stafi i zyrës mirëpret të gjitha mundësitë për diskutim dhe shkëmbim idesh në lidhje me proceset administrative dhe akademike me studentët aktual, studentët e ardhshëm dhe stafin e angazhuar. Qëllimi i Zyrës për Studime Master është:

• “Të bëj një eksperiencë hulumtuese të kënaqshme dhe inelektualisht stimuluese për të gjithë që angazhohen në këtë drejtim;

• “Studentëve t’ju ofroj mundësi që të zhvillojnë aftësi dhe njohuri sepse vetëm në këtë mënyrë ata do të jenë në gjendje të japin kontributin e tyre origjinal për mirëqenien e këtij regjioni. Rekomandimi i Zyrës për të gjithë të interesuarit është që para se të vazhdojnë studimet duhet dhënë përgjigje në pyetjen:

Pse studime Master?

Nëse Ju do të formoni qëndrim për arsyet pse dëshironi të vazhdoni studimet dhe çfarë prisni të fitoni nga ata, nuk ka dyshim se Ju do ti arrini qëllimet Tuaja dhe do të nxjerrin më të mirën nga studimet Master.

Cilat mund të jenë arsyet për studime Master:

• Arritja e qëllimeve specifike në karrierë; 

• Realizimi i perspektivën për punësim; 

• Interesi i veçantë në fushën akademike; 

• Profesionalizimi; 

• Dëshira për kalim në një lëmi tjetër studimi etj. 

E rëndësishme është që në fillim të mendoni nëse posedoni:

• Motivim të mjaftueshëm;

• Aftësi akademike;

• mjete financiare për përfundimin e studimeve;Zyra për Studime Master bën përpjekje serioze në mënyrë që të ndikoj në zhvillimin dhe avancimin e këtyre studimeve dhe e gjithë kjo, besojmë se do të mundësojë krijimin e një klime të re dhe më të mirë për të ardhmen.

Stafi i Zyrës është i vendosur në objektin 01, dhe ju mirëpret për konsultime.

Pse studime Master?

Nëse Ju do të formoni qëndrim për arsyet pse dëshironi të vazhdoni studimet dhe çfarë prisni të fitoni nga ata, nuk ka dyshim se Ju do ti arrini qëllimet Tuaja dhe do të nxjerrin më të mirën nga studimet Master.

Cilat mund të jenë arsyet për studime Master:

• Arritja e qëllimeve specifike në karrierë; 

• Realizimi i perspektivën për punësim; 

• Interesi i veçantë në fushën akademike; 

• Profesionalizimi; 

• Dëshira për kalim në një lëmi tjetër studimi etj. 

E rëndësishme është që në fillim të mendoni nëse posedoni:

• Motivim të mjaftueshëm;

• Aftësi akademike;

• mjete financiare për përfundimin e studimeve;Zyra për Studime Master bën përpjekje serioze në mënyrë që të ndikoj në zhvillimin dhe avancimin e këtyre studimeve dhe e gjithë kjo, besojmë se do të mundësojë krijimin e një klime të re dhe më të mirë për të ardhmen.

Stafi i Zyrës është i vendosur në objektin 01, dhe ju mirëpret për konsultime.