Qendra për Zhvillim të Karrieres dhe Zyra për Studime Klinike organizuan një panel profesional/klinike ligjore me studentët e të Fakultetit Juridik të Kolegjit ILIRIA

Më 13 janar 2014, NCSC/ PJK, Qendra për Zhvillim të Karrierës dhe Zyra për Studime Klinike organizuan një panel profesional/klinika ligjore civile me studentët e Fakultetit Juridik të Kolegjit Iliria me temën: Shkrimi ligjor/të shkruarit si një avokat. Paneli u organizua në Zyrën për Studime Klinike në koordinim me Qendren e Karrierës të Fakultetit Juridik të Kolegjit Iliria. Paneli u moderua nga avokati Emrush Kastrati, i pari avokat i ftuar për klinikën juridike civile dhe në bashëpunim me profesorin e lëndës klinika juridike civil, avokatin Hamdi Podvorica. Qëllimi i këtij paneli, ashtu siq është paraparë edhe në syllabusin e klinikës juridike civile për nivelin master, ishte të ju ndihmohët studentëve të nivelit master të rrisin nivelin e të kuptuarit të njohurive për metodologjitë e shkrimit si një avokat, dhe të mesojnë nga rastet praktike si shkruhet një parashtrese, padi, ankese apo aktet tjera ligjore. 

Shpërndaje

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Recent Posts